گاز پاک کن ریفیل ایکومویست

فاقد مواد شیمیایی خطرناک و مضری همچون سدیم هیدروکسید، اسید سولفریک و نگهدارنده های سرطان زا مثل EDTA میباشد.