پاک کننده چند منظوره ایکومویست

فاقد مواد مضرشیمیایی چون آمونیاک، الکل و فرمالین