مایع دستشویی سبز ایکومویست حجم 3750 میلی لیتر

فاقد مواد مضر و سرطان زایی چون فرمالین و EDTA و سود سوزآور